دیجی پی اپلیکیشنی برای خرید طرح ترافیک و پرداخت قبض با تخفیف