کد تخفیف ۲۵ درصدی اولین خرید نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف کتاب های صوتی نوار را دریافت کنید. برای ذخیره...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف کتاب های صوتی نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
welcome مشاهده کد
271 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۵ درصدی اشتراک ۳ ماهه نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 15 درصد تخفیف خرید اشتراک 3 ماهه توار را دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ درصد تخفیف خرید اشتراک ۳ ماهه توار را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
HFZ15 مشاهده کد
131 بار استفاده شده

۴۰ درصد تخفیف همه کتاب های رشدی فردی و موفقیت در کسب و کار نوار

بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف و تنها با ورود به سایت نوار از طریق کلیک بر روی «پیشنهاد...ادامه

بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف و تنها با ورود به سایت نوار از طریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» می توانید ۴۰ درصد تخفیف همه کتاب های رشدی فردی و موفقیت در کسب و کار را از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
این تخفیف بدون نیاز به کد است.
پیشنهاد تخفیف‌دار
136 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ درصدی اشتراک ۳ ماهه نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف خرید اشتراک سه ماهه نوار را دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف خرید اشتراک سه ماهه نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
SMH مشاهده کد
154 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ درصدی نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف خرید کتاب های صوتی و الکترونیکی از نوار دریافت...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف خرید کتاب های صوتی و الکترونیکی از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
SMH مشاهده کد
242 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ درصدی خرید اشتراک نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف اشتراک سه ماهه نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف اشتراک سه ماهه نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
3MT مشاهده کد
89 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی اشتراک ۱ ساله نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید اشتراک یک ساله از نوار دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید اشتراک یک ساله از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
12MTS مشاهده کد
52 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ درصدی خرید اشتراک ۳ ماهه نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف خرید اشتراک کتاب های صوتی از نوار دریافت کنید....ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف خرید اشتراک کتاب های صوتی از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
SUMMER مشاهده کد
22 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۰ درصدی نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 درصد تخفیف خرید اشتراک کتاب های صوتی از نوار دریافت کنید....ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ درصد تخفیف خرید اشتراک کتاب های صوتی از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
Nbm110 مشاهده کد
70 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۵ درصدی خرید اشتراک ۳ ماهه نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 15 درصد تخفیف خرید اشتراک خرید کتاب های صوتی از نوار دریافت...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ درصد تخفیف خرید اشتراک خرید کتاب های صوتی از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
EYM20 مشاهده کد
4 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی خرید اشتراک ۳ ماهه نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید اشتراک اپلیکیشن نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید اشتراک اپلیکیشن نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
ketab320 مشاهده کد
6 بار استفاده شده

کد تخفیف ۳۵ درصدی اشتراک ۱ ساله نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 35 درصد تخفیف خرید اشتراک 1 ساله نوار دریافت کنید. برای ذخیره...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۵ درصد تخفیف خرید اشتراک ۱ ساله نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
Sub35 مشاهده کد
96 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۵ درصدی اشتراک ۱ ساله نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 15 درصد تخفیف اشتراک 1 ساله نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ درصد تخفیف اشتراک ۱ ساله نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
etab1215 مشاهده کد
8 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی اشتراک ۳ ماهه نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20% تخفیف خرید اشتراک سایت نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰% تخفیف خرید اشتراک سایت نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
Ketab620 مشاهده کد
6 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۵ درصدی کتاب های صوتی نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 15% تخفیف کتاب های صوتی از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵% تخفیف کتاب های صوتی از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
Ketab15 مشاهده کد
30 بار استفاده شده

کد تخفیف‌های کمتر پسندیده شده‌ی نوار

کد تخفیف ۲۵ درصدی کتاب های نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف خرید کتاب های نوار دریافت کنید. این کد تخفیف...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف خرید کتاب های نوار دریافت کنید. این کد تخفیف فقط بر روی کتاب های بدون تخفیف قابل اعمال است. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
vr-bimeh مشاهده کد
599 بار استفاده شده

کد تخفیف ۴۰ درصدی نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 40 درصد تخفیف بر روی تمامی محصولات نوار دریافت کنید. برای ذخیره...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ درصد تخفیف بر روی تمامی محصولات نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
CHN مشاهده کد
255 بار استفاده شده

کد تخفیف ۳۵ درصدی نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 35 درصد تخفیف خرید انواع کتاب های صوتی و الکترونیکی از نوار...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۵ درصد تخفیف خرید انواع کتاب های صوتی و الکترونیکی از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
GFT مشاهده کد
214 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی اشتراک سه ماهه نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید اشتراک سه ماهه از نوار را دریافت کنید....ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید اشتراک سه ماهه از نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
EFRIT مشاهده کد
56 بار استفاده شده

کدها و تخفیف‌های منقضی شده نوار

کد تخفیف ۱۵ درصدی نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 15 درصد تخفیف خرید از نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ درصد تخفیف خرید از نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
BRD15 مشاهده کد
7 بار استفاده شده

کد تخفیف ۴۰ درصدی اشتراک ۱ ماهه نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 40 درصد تخفیف خرید اشتراک 1 ماهه از نوار دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ درصد تخفیف خرید اشتراک ۱ ماهه از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
st-nvr40 مشاهده کد
61 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید از نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید از نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
NVR20 مشاهده کد
14 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید کتاب از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید کتاب از نوار دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
bkwk مشاهده کد
5 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ درصدی نوار

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف خرید اشتراک سه ماهه نوار را دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف خرید اشتراک سه ماهه نوار را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
SUMMER مشاهده کد
13 بار استفاده شده

لذت گوش دادن به کتاب

شنیدن داستان ها و قصه ها، به دست آوردن اطلاعات جدید و خواندن کتاب به طور کلی، علاوه بر اینکه ما را به آدم های خوشحال تری تبدیل می کند و احساسات و تفکرمان را به جریان می اندازد، باعث می شود که پیشرفت کنیم و راه و چاه زندگی توی این دنیای شلوغ را هم یاد بگیریم تا دنیای بهتری داشته باشیم.

اما همین زندگی شلوغ باعث شده تا وقت خالی برای کتاب خواندن نداشته باشیم. نوار راه حلی است برای زندگی شلوغ امروزی که کتاب ها، دانستنی های مفید زندگی و کسب و کار و هر چیز خوب دیگه ای را برای شما شنیدنی و جذاب می کند. اینگونه شما می توانید همیشه و همه جا با گوش دادن به کتاب های صوتی، یاد بگیرید، شگفت زده بشوید و از وقت خود بهترین استفاده را ببرید. مثلا موقع پیاده روی روزانه، توی مترو، تاکسی و اتوبوس، زمان مسافرت ها، موقع رسیدگی به کارهای خانه، قبل از خواب و یا هر وقت دیگه ای می توانید از شنیدن کتاب لذت ببرید.

نوار با همکاری ناشرین و گوینده های حرفه ای و با حفظ حقوق مولفین و مترجمین برای شما بهترین محتواهای صوتی را آماده می کند و امیدوار است که به عنوان یک دوست خوب در لحظه های زندگی شما حضور داشته باشد.